ششم ابتدایی
 

پروردگارا... ما را مددکن تا دانش اندکمان، نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور، نه حلقه ای برای اسارت و نه دست مایه ای برای تجارت بلکه گامی باشد برای تجلی انسانیت و متعالی ساختن زندگی خودودیگران.

[ شنبه یازدهم آذر 1391 ] [ 17:49 ] [ ]

ماه

تعداد جلسات

درس و صفحه

رئوس مطا لب ارئه شده در ماه

توضيحات

مهر

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

1و2و3و4

فصل اول دوستان ما:دوستي-(دوستي يك نياز است-اهميت دوست-ويژگي هاي دوست خوب)-آداب دوستي(چگونه با دوستانمان رفتار كنيم-حد ومرز دوستي-نه گفتن)فصل دوم تصميم گيري:تصميم گيري چيست؟(تصميم گيري يعني انتخاب-چرا تصميم گيري كار مهمي است)چگونه تصميم بگيريم؟(تصميم گيري چه مراحلي دارد؟-در موقع تصميم گيري به چه نكاتي توجه كنيم.انجام فعاليت ها-انجام كار برگه

آبان

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

5و6و7و8

فصل سوم كشاورزي در ايران:عوامل موثر در كشاورزي(عوامل طبيعي-عوامل انساني)محصولات كشاورزي،از توليد تا مصرف(زراعت-گندم وبرنج-حبوبات و محصولات جاليزي-كشت گلخانه اي-باغداري-مصاحبه)فصل چهارم ايران و منابع انرژي:طلاي سياه(منابع انرژي-سوخت هاي فسيلي-برق-پراكندگي منابع نفت وگاز در ايران-صادرات نفت وگاز)-انرژي را بهتر مصرف كنيم(انرژي نو-انرژي هسته اي

انجام فعاليت ها –انجام كار برگه ي مربوط به درس

آذر

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

9و10و11و12

فصل پنجم شكوفايي علوم و فنون پس از ظهور اسلام:پيشرفت هاي علمي مسلمانان(ظهور و گسترش اسلام-شكوفايي علوم و فنون-چه عواملي موجب گسترش علوم و فنون در دوره ي اسلامي شد؟(تعاليم دين اسلام-نياز هاي جديد جوامع مسلمان-مراكز علمي جهان اسلام)فصل ششم سفري به اصفهان:اصفهان،نصف جهان(گردش در اصفهان-اهميت شهر اصفهان و مكانهاي تاريخي و ديدني)چرا فرهنگ و هنر در دوره ي صفويه شكوفا شد؟(تشكيل حكومت صفويه-گسترش هنر و معماري در دوره ي صفويه)انجام فعاليت ها –كار برگه ي مربوط به درس

دي

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

13و14

فصل هفتم اوقات فراغت:برنامه ي روزانه ي متعادل(نمودار زندگي روز انه-رسم نمودار زماني-برنامه ي متعادل)گذراندن اوقات فراغت(راه هاي استفاده از اوقات فراغت-بازي هاي قديمي-مكان هاي عمومي و رفتار هاي مناسب در مكان هاي گذران اوقات فراغت)اانجام فعاليت ها-انجام كار برگه ي مربوط به درس

بهمن

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

15و16و17و18

فصل هشتم پوشاك ما:انواع لباس(گروه ها،فعاليت هاي اجتماعي وانواع لباس-آب وهوا و انواع لباس-لباس هاي محلي-پوشاك ايرانيان در گذشته)

لباس ازتوليد تا مصرف(توليد لباس در گذشته و حال-توليد انبوه-خريد لباس) دريا هاي ايران : ويژگي هاي درياهاي ايران(درياي خزر-خليج فارس-درياي عمان)دريا،نعمت خداوندي(دريا و منابع انرژي-دريا ومنابع غذايي –درياو بازرگاني-دريا و گردشگري)انجام فعاليت ها- انجام كاربرگه ي مربوطه

اسفند

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

19و20

فصل دهم ايران و همسايگان:همسايگان ما(مرز چيست-تعيين مرز كشورها-روابط ما با همسايگان-شباهت هاي ما و همسايگان-جشن هاو اعياد)مطالعه ي موردي(مطالعه ي موردي 1و2)انجام فعاليت ها-انجام كاربرگهي مربوط به درس

فروردين

3جلسه درهفته

6جلسه در ماه

درس هاي

21و22

فصل يازدهمايستادگي در برابر بيگانگان:استعمارچيست؟(تغيير وتحول در اروپا-انتقال علوم وفنون به اروپا-رونق تجارت و بازرگاني –تحولات علمي و هنري در اروپا-اكتشافات جغرافيايي-نفوذاستعمار در ايران)مبارزه ي مردم ايران با استعمار-انجام فعاليت ها-انجام كار برگه ي ممربوطه

ارديبهشت

3جلسه در هفته

12جلسه در ماه

درس هاي

23و24

فصل دوازدهم آزادي خرمشهر:خرمشهر در چنگال دشمن(علل حمله ي نظامي عراق به ايران-اشغال خرمشهر)خرمشهر در دامان ميهن(آزاد سازي خرمشهر-هشت سال دفاع مقدس)انجام فعاليت ها –انجام كار برگه ي مربوط به درس

 

 

[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 6:33 ] [ ]

ماه

تعداد جلسات

درس و صفحه

رئوس مطا لب ارئه شده در ماه

توضيحات

مهر

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

درس هاي

1و2ونيمي از 3

زنگ علوم(مسائل زندگي روزانه و حل آنها-مسئله-پيشنهاد وراه حل-ايستگاه فكر)سر گذشت دفتر من(علم و زندگي-كاغذ طبيعي يا مصنوعي-از درخت تا كاغذ-كاغذ را دور نريزيد-گزارش تهيه كنيد-گفتگو كنيد-آزمايش كنيدايستگاه فكر-جستجو كنيد-كار در منزل)كار خانه ي كاغذ سازي(آهن در كار خانه-سبك يا سنگين،سخت يا نرم)

آبان

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

ادامه ي درس 3

4و5

كارخانه ي كاغذ سازي(فلزها-اسيد ها-جمع آوري اطلاعات- گفتگو كنيد-آزمايش كنيدايستگاه فكر)سفر به اعماق زمين(امواج لرزه اي-لايه هاي دروني زمين(1-سنگ كره2-خمير كره3-گوشته ي زيرين4-هسته ي خارجي 5-هسته ي داخلي)شگفتي هاي آفرينش-آزمايش كنيد-پژوهش كنيد-كار در كلاس)زمين پويا(زمين لرزه چگونه به وجود آيد-علم و زندگي-ساختمان كوه آتشفشان- شگفتي هاي آفرينش-آزمايش كنيد-پژوهش كنيد-كار در كلاس

آذر

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

درس هاي 6و7

ورزش و نيرو (1)(اثر نيرو-نيرو ناشي از اثر متقابل بين دو جسم است- علم و زندگي-آزمايش كنيد-كار در كلاس-ايستگاه فكر)ورزش و نيرو (2)(نيروهاي غير تماسي-اصطكاك-پرواز-- شگفتي هاي آفرينش-آزمايش كنيد-پژوهش كنيد-كار در كلاس- علم و زندگي- ايستگاه فكر)

دي

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

درس 8

مي خواهم بسازم(كار در كلاس –ايستگاه فكر-كار در كلاس)

بهمن

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

درس هاي

9و10

سفر انرژي(آزمايش كنيد-انرژيدر چه موادي ذخيره مي شود؟-آزمايش كنيد-ايستگاه فكر-انرژي دائماتغيير مي كند-اندازه گيري انرژي-علم و زندگي -شگفتي هاي آفرينش)خيلي كوچك ،خيلي بزرگ(شگفتي هاي آفرينش-جمع آوري اطلاعات-كار با ميكروسكوپ- شگفتي هاي آفرينش-علم وزندگي-ميكروسكوپ هاي امروزي-مشاهده ي سلول هاي گياهي و جانوري-گفتگو كنيد –آزمايش كنيد)

اسفند

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

درس هاي

11و12

شگفتي هاي برگ(آزمايش كنيد-ايستگاه فكر-شگفتي هاي آفرينش-جمع آوري اطلاعات-گفتگو كنيد)

جنگل براي كيست(مي خورد و خورده مي شود- ايستگاه فكر-چيزي هدر نمي رود-گفتگو كنيد-با هم زندگي مي كنند- شگفتي هاي آفرينش-طبيعت را حفظ كنيم- پژوهش كنيد-وقتي شرايط تغيير مي كند-چه درختي مي كاريد-جمع آوري اطلاعات-)

فروردين

2جلسه درهفته

4جلسه در ماه

درس 13

سالم بمانيم(از فردي به فرد ديگر-جمع آوري اطلاعات-گفتگو كنيد-ايستگاه فكر-مبارزه با همه ي وجود- شگفتي هاي آفرينش-وقتي ميكروب ها پيروز مي شوند-قدر دان سلامت خود باشيم-پژوهش كنيد)

ارديبهشت

2جلسه درهفته

8جلسه در ماه

درس 14

از گذشته تا آينده(وسايل ارتباط شخصي-علم و زندگي-ايستگاه فكر)

 

[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 6:31 ] [ ]

ششم سال تحصيلي92-1391

ماه

تعداد جلسات

درس و صفحه

رئوس مطا لب ارئه شده در ماه

توضيحات

مهر

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

درس هاي

1و2و3و4

شروع كار با رايانه(اجزاي رايانه-روشن و خاموش كردن رايانه-رعايت نكات ايمني و بهداشتي كار با رايانه)نقاشي با رايانه( كار با برنامه نقاشي-پاك كردن شكل-ذخيره كردن شكل)دسته بندي اطلاعات در رايانه(پرونده و پوشه-ايجاد پوشه در رايانه-تغيير نام پوشه-باز كردن پرونده ي نقاشي-چاپ نقاشي)حافظه ي رايانه(تهيه كپي از يك پرونده-حذف پرونده د پوشه-ديدن فيلم موجود در لوح فشرده)

آبان

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

درس هاي

5و6و7و8

كار عملي(1)-نوشتن متن در رايانه(كار با برنامه ي واژه پرداز ورد-كار با صفحه كليد-ذخيره كردن پرونده ي متني)ويرايش و تنظيم متن(باز كردن

پرونده ي ورد-تنظيمات متن:نوع- اندازهو رنگ قلم،تراز بندي متن)كپي و انتقال متن(كپي متن-انتقال متن)

آذر

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

درس هاي

9و10و11و12

درج تصوير در متن(تغيير اندازه يتصوير-درج كادر دور صفحه-نشانه گذاري و شماره گذاري متن-چاپ پرونده ي متني)كار عملي(2)شبكه ي ملي مدارس ايران(اجراي مرور گر وب-وب سايت شبكه ي رشد)جست و جوي اطلاعات(گالري عكس-دانشنامه-ذخيره عكس و متن-انتخاب اطلاعات متناسب با موضوع جست و جو)

دي

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

درس هاي

13و14و15و16

كار عملي (3)-ارائه ي نمايشي مطالب(كار با برنامه ي پاور پو ينت) جلو ه هاي نمايشي(جلوه ي نمايشي اسلايد-جلوه ي نمايشي اجزاي اسلايد-نمايش خودكار اجزاي اسلايد-ترتيب نمايش اجزاي اسلايد-طرح هاي آماده براي اسلايد)كار عملي 4

بهمن

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

پو دمان كار

اسفند

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

پروژه طراحي و ساخت-پودمان كار

فروردين

1جلسه در هفته

2جلسه در ماه

پروژه طراحي و ساخت

ارديبهشت

1جلسه در هفته

4جلسه در ماه

پروژه طراحي و ساخت

 

[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 6:30 ] [ ]

ماه

جلسه

درس و صفحه

رئوس مطالب ارائه شده در ماه

توضیحات

مهر8جلسه درماه


درس های

1و2و3

تنها او(هماهنگی شگفت انگیز)ببین و بگو-گفتگو کنید-همراه با خانواده

تنهاتورا می پرستیم(پدر خداپرستان)اجرای نمایش-گفتگو کنید

جهان دیگر(زندگی برتر)گفتگو کنید-


آبان

8جلسه درماه

درس های

4و5و6

یاد آن روز بزرگ(قران ویاد قیامت)فکرکن وبگو-گفتگوکنید-قران بخوانیم

شتربا ن با ایمان(فکر کن وبگو-گفتگو کنید-تحقیق کنید)

سرورآزادگان(قیام امام حسین ع)گفتگو کنید-تحقیق کنید-خاطره گویی-کامل کنید


آذر8جلسه درماه

درس های

7و8و9

سیمای خوبان(اهل بیت در قران)گفتگو کنید-پیشنهاد-روزنامه دیواری-کامل کنید

جانشینان امام زمان(ع)(دوران غیبت)-گفتگو کنید-کامل کنید

آداب زندگی(سکوت-درگوشی-دوری از مسخره-احترام به بزرگترها)فکرکن وبگو-گفتگو –همراه با خانواده


دی

8جلسه درماه

درس های

10و11

راه تندرستی(شکرانه ی سلامتی)گفتگو کنید-فکرکن وبگو-کامل کنید

پاداش بزرگ-کامل کنید گفتگوکنید


بهمن

8جلسه درماه

درس های

12و13و14

احکام سفر(نماز مسافر-روزه ی مسافر)فکر کن وبگو-تحقیق کنید

عید مسلمانان-فکر کن وبگو-گفتگو کنید-خاطره گویی

راز موفقیت- فکر کن وبگو-گفتگو کنید


اسفند

8جلسه در ماه

درس های

15و16

رهبر کوچک- فکر کن وبگو-گفتگو کنید-پیشنهاد-کامل کنید

زیارت- فکر کن وبگو-گفتگو کنید-خاطره گویی-تحقیق کنید


فروردین

4جلسه درماه

درس17

دانش آموز نمونه -فکر کن وبگو-گفتگو کنید-کامل کنید


اردیبهشتدوره


 

[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 6:29 ] [ ]

بدیع‌الزمان ابوالعز بن اسماعیل بن رزاز جَزَری (درگذشتهٔ ۶۰۲ ق.) مهندس مسلمان از جزیره در شمال عراق بود

نخستین ربات قابل برنامه‌ریزی انسان نما، اختراع جزری.

جزری کتاب خود را  به زبان عربی نوشته و آن را «الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل» نام گذاشته. معنی واژه‌به‌واژهٔ آن می‌شود: «دانستنی‌هایی در رابطه با مکانیزم‌های هوشمند» این کتاب در فارسی با عنوان «مبانی نظری و عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسلامی» ترجمه شده‌است. جزری این کتاب را در سال ۶۰۲ هجری به فرمان قرا ارسلان امیر سلسله آرتوقلو در دیاربکر آناتولی تالیف کرده‌است.

جزری در این کتاب طرز کار و ساخت ۵۰ دستگاه که خود ساخته و به کار برده را تشریح می‌کند. این دستگاه‌ها شامل ساعت‌های آبی و شمعی، ظرف‌ها و فواره‌های خودکار، وسایل آبرسانی از نهر و چاه، ابزار خودکار نواختن نی و دیگر وسایل از جمله قفل رمزی و قفل کلون‌دار و ابزار هندسی است. بخش عمده اسباب و تعبیه‌هایی که وی در آن شرح می‌دهد اختراع خود او بوده‌است.دستگاههایی‌ که‌ در این‌ کتاب‌ تشریح‌ شده‌ است‌، همگی‌ از نظر فنی‌ درست‌ و قابل‌ ساخت‌اند. سه‌ نمونه‌ از دستگاههای‌ جزری‌ (یک‌ تلمبه‌، یک‌ ساعت‌ آبی‌ و یکی‌ از وسایل‌ اندازه‌گیری‌ مقدار خون‌ در عمل‌ رگ‌زنی‌) ساخته‌ شد و در جشنواره جهانی‌ اسلام‌ در 1355 ش‌/1976 در لندن‌ به‌ نمایش‌ در آمد

الجزری نخستین ربات قابل برنامه‌ریزی انسان نما را در اواخر عمرش ساخت. به این علت او به عنوان پدر علم مهندسی رباتیک جهان شناخته می‌شود. اختراع او، یک قایق آبی بود که در آن چهار نوازندهٔ مصنوعی موسیقی برای مراسم و برنامه‌های جشن سلطنتی، آهنگ می‌نواختند و حاضران را سرگرم می‌کردند، ساز‌ها به صورت هیدرولیک و با کمک آب برنامه ریزی می‌شود.

در کتاب جزری شمار چشمگیری واژه و اصطلاح فارسی یافت می‌شود که نشانگر تأثیر بزرگ ایرانیان در فناوری جهان اسلام در سده‌های میانه‌ است.

توضیحات کامل تر درباره جزری در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 23:31 ] [ ]

            انيميشن هاي علوم

  تمريني جذاب براي يادگيري انواع انرژي


برای دیدن بقیه ی انیمیشن ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 21:14 ] [ ]

 بازی های ریاضی(1)

بادکنک های مهاجم

 برای دیدن بقیه ی بازی ها به ادامه ی مطلب بروید


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 20:57 ] [ ]
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 20:54 ] [ ]
جوابی برای بحث شایعه ها
 هفته ی گذشته وقتی قرار بود بچه های کلاسم فیلم های آموزشی که روی فلش آورده بودند را
توی کلاس پخش کنند قبل از پخش موقع کنترل فیلم ها متوجه ی یک فیلم شدم که یکی از بچه های
باهوش و کاردان آورده بود موضوعش پایان یافتن دنیا و نظر مایا ها بود.
توی کلاس گفتم که هر فیلمی ارزش اکران نداره و ما باید به هر موضوع علمی و آگاهانه نگاه کنیم.
بچه ها قانع نمی شدند شایعه ای که سر زبان ها افتاده بود داغ تر از آن بود که بتوانم توجیه شان کنم .
د رباره ی قرآن و احادیث گفتم و این که اگر چنین بود در قرآن هم اشاره ای می شد.ولی بچه ها ادعای خودشان را داشتند.
با این که ظاهرا به احترام من قانع شدند ولی توی فکر بودم تا با دلیل و مدرک به آن ها اطمینان بدهم.
دیروز توی یک سایت خبری این موضوع را دیدم و تصمیم گرفتم مستقیم متن آن و منبع رابگذارم تا
دوستان عزیز و دانای من با مطالعه ی آن جواب مورد نظر را ببینند.
فکر کردم شاید برای شماهم پیش بیاید چون این شایعه خیلی فراگیر شده
 پس:
دعوتتان می کنم به دیدن مصاحبه و خبر ی با عنوان:
آیا شب یلدای امسال پایان دنیاست؟
 

ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ 19:55 ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

مریم محروقی معلم پایه ششم با 21 سال سابقه کار در دبستان دخترانه شهید باهنر 2 در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی می باشم.

فرزندان خود را برای فردا تربیت کنید زیرا شما برای امروز و آنها برای فرداهستند. امام علی (ع)
آرشيو مطالب
امکانات وب